Slaná voda (SKUEV0190)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obcí Oravská Polhora a Rabčice.

Rozloha: 221,6048ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: vrchovka alpínska, mlok karpatský a kunka žltobruchá.