Skalka (SKUEV0266)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica v katastri obcí Banská Belá, Banský Studenec, Kozelník a Svätý Anton, v okrese Krupina v katastri Krupiny a v okrese Zvolen v katastri obcí Babiná, Bacúrov, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica a Ostrá Lúka.

Rozloha: 9.715,0627ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, kováčik fialový, roháč obyčajný, bystruška potočná, spriadač kostihojový, modráčik stepný, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a podkovár malý.