Skalické alúvium Moravy (SKUEV0315)

Poloha: Nachádza sa v okrese Skalica, v katastri Skalice (lokalita Seče), Holíča (lokalita Pláňavy), a obce Kátov.

Rozloha: 251,4489ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: hľuzovec Loeselov, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, klinovka hadia, boleň dravý, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný.