Sitno (SKUEV0216)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica v katastri Banskej Štiavnice a obcí Beluj, Ilija, Počúvadlo a Prenčov.

Rozloha: 935,5566ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný, plocháč červený, spriadač kostihojový, modráčik stepný, Rhysodes sulcatus, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý a uchaňa čierna.