Široká (SKUEV0119)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri vojenského obvodu Záhorie, lokalita Bažantnica.

Rozloha: 205,0077ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Široké vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Široká. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340) a druhov európskeho významu: netopier obyčajný a netopier brvitý.