Šíravina (SKUEV0808)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Motešice (miestna časť Peťovka).

Rozloha: 12,7411ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: priadkovec trnkový. Komplex zarastajúcich lúk a pasienkov v juhozápadnej časti Strážovských vrchov v kontakte s Nitrianskou pahorkatinou v krajinársky hodnotnom priestore.