Severný Bodícky kanál (SKUEV0093)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri obcí Baka a Bodíky.

Rozloha: 24,1288ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Bodícky kanál vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Severný Bodícky kanál. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: zeler plazivý, plocháč červený, plotica lesklá, býčko, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, hlaváč bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, kolok vretenovitý a podkovár malý.