Seleštianska stráň (SKUEV0052)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Vrbovka.

Rozloha: 9,0211ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (6250) a druhu európskeho významu: poniklec veľkokvetý.