Šándorky (SKUEV0271)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice v katastri obce Nová Dedina (miestna časť Opatová).

Rozloha: 3,1104ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: hadinec červený a poniklec veľkokvetý.