Salatín (SKUEV0197)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Partizánska Ľupča, a v okrese Ružomberok, v katastri Ružomberka a obcí Liptovská Lúžna a Liptovská Štiavnica.

Rozloha: 3.345,005ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, poniklec slovenský, klinček lesklý, grimaldia trojtyčinková, Boros schneideri, fúzač alpský, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, netopier pobrežný, uchaňa čierna, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.