Rudava (SKUEV0163)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Studienka a vojenského obvodu Záhorie, lokality Nivky, Obora a Šranek, a v okrese Senica, v katastri obcí Plavecký Peter a Prievaly.

Rozloha: 1.958,8431ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bezkolencové lúky (6410) a druhov európskeho významu: hľuzovec Loeselov, pižmovec hnedý, roháč obyčajný, Rhysodes sulcatus, pásikavec, plocháč červený, fuzáč veľký, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, vážka, klinovka hadia, šidielko, býčko, pĺž zlatistý, boleň dravý, čík európsky, mihuľa potiská, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, korytnačka močiarna, vydra riečna, bobor vodný, netopier obyčajný, uchaňa čierna a podkovár malý.