Rúbanice (SKUEV0810)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Mníchova Lehota.

Rozloha: 7,7293ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, modráčik krvavcový, pimprlík mokraďný a pimprlík bruškatý. Územie sa nachádza na nive Turnianskeho potoka na úpätí Považského Inovca. Cieľom ochrany je zachovanie priaznivého stavu mokradných aj lúčnych biotopov a fauny bezstavovcov, ktorá je na biotopy viazaná. Populácia modráčikov je potenciálne zraniteľná nevhodnou dobou kosby.