Rosiarka (SKUEV0729)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Pohronská Polhora a v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca.

Rozloha: 6,0889ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.