Rohy (SKUEV0247)

Poloha: Nachádza sa v okrese Detva, v katastri obce Vígľaš.

Rozloha: 24,4071ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný.