Rimava (SKUEV0003)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

Rozloha: 4,0664ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Rimava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Rimava. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: mihuľa potiská, kunka žltobruchá, netopier ostrouchý, vydra riečna, netopier obyčajný), netopier brvitý a podkovár malý.