Rimava a Slaná (SKUEV0817)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Dubovec, Lenartovce, Martinová, Orávka, Rimavská Seč, Šimonovce a Vlkyňa.

Rozloha: 48,387ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: vydra riečna, mrena stredomorská, pĺž severný, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, lopatka dúhová, pĺž vrchovský a kolok vretenovitý. Územie predstavuje líniový typ chráneného územia, vodný tok s priľahlými brehovými porastami ako relatívne dobre zachovalými biotopmi a populáciami cieľových druhov živočíchov európskeho významu ako aj druhov živočíchov a biotopov národného významu.