Revúca (SKUEV0164)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ružomberok, v katastri Ružomberka a obcí Liptovská Osada a Liptovské Revúce.

Rozloha: 35,8621ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, spriadač kostihojový, bystruška potočná, fúzač alpský, fúzač karpatský, hlaváč bieloplutvý, mlok karpatský, kunka žltobruchá a vydra riečna.