Repiská (SKUEV0008)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zvolen, v katastri obce Očová.

Rozloha: 61,8195ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: bystruška potočná a kunka žltobruchá.