Regetovské rašelinisko (SKUEV0755)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obce Regetovka.

Rozloha: 2,7294ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a kunka žltobruchá.