Rataj (SKUEV0865)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Ipeľské Predmostie a v okrese Levice, v katastri Šiah (mestská časť Tešmák).

Rozloha: 191,9537ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhu európskeho významu: mora Schmidtova. Územie na južnom okraji geomorfologického celku Krupinská planina nad údolím rieky Ipeľ v nadmorských výškach 150-300m. Väčšina územia je porastená teplomilnými dubovými lesmi, dubohrabinami, dubovo-cerovými, na strmších svahoch sutinovými lesmi. Popri potoku sa vyskytuje líniový porast lužného lesa.