Rakytová hora (SKUEV0938)

Poloha: Nachádza sa v okrese Vranov nad Topľou, v katastri obcí Juskova Voľa a Zámutov.

Rozloha: 861,201ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovojavorové sutinové lesy (*9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, fuzáč alpský, vlk dravý a rys ostrovid. Územie sa rozprestiera v lesných vrcholových partiách pohoria Slanské vrchy. Prevažná časť územia je súčasťou Matransko-slanskej geomorfologickej oblasti, geomorfologického celku Slanské vrchy. Povrch územia je veľmi členitý. Prevládajúcim typom reliéfu je silne členitá vrchovina. Na severovýchode doň zasahujú i silne členené pahorkatiny. Lesné porasty zaberajú podstatnú časť rozlohy územia. V území prevládajú bukové kvetnaté lesy, zastúpené sú aj lipovo-javorové sutinové lesy a kyslomilné bučiny. Vyskytujú sa tu i zaujímavé skalné komplexy, na ktoré je viazaný výskyt pionierskych spoločenstiev plytkých silikátových pôd. Pomerne rozsiahle územie i zachovalé lesné porasty vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt vlka a rysa, zaznamenaný bol i pobyt medveďa. V prípade medveďa pravdepodobne pôjde o zatúlané jedince v súvislosti s rozširovaním areálu. Vzhľadom na charakter územia je potrebné počítať so zvyšovaním frekvencie jeho výskytu. Zachovalé lesné porasty vytvárajú vhodné podmienky i pre hniezdenie viacerých druhov vtákov: Strix uralensis, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos a iné. Z ďalších druhov živočíchov európskeho významu sa v území vyskytuje napríklad z obojživelníkov Bombina variegata, z bezstavovcov Rosalia alpina, Lucanus cervus.