Rakovsko-milošovské rašeliniská (SKUEV0838)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri Čadce a obce Raková.

Rozloha: 11,5181ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie patrí do geomorfologického celku Turzovská vrchovina,  podcelok Kornická brázda. Z geologického hľadiska je tvorené horninami vrchnej kriedy až paleogénu sliezskeho príkrovu, istebnianskym súvrstvím (s kremennými arkózovými a drobovými pieskovcami až zlepencami) a podmenilitovým súvrstvím (so zelenými a hnedými ílovcami a ciezkowickými pieskovcami). Výber hodnotných lokalít s prechodnými rašeliniskami a oligotrofnými slatinnými lúkami s doplnkovým mozaikovitým výskytom prioritného biotopu Species-rich Nardus grasslands v blízkosti osídlenia a pramennej oblasti horných úsekov potokov. Voľne nadväzujú na Klokočovské a Olešňanské rašeliniská, doznieva v nich výskyt subatlantických druhov v podhorí Moravsko-sliezskych Beskýd (Juncus squarrosus, Juncus bulbosus, Pedicularis sylvatica, Lotus uliginosus). Dopĺňajú ich podhorské kosné lúky (biotop 6510) a podmáčané lúky podhorských oblastí (biotop národného významu) s chránenými druhmi.