Rajtopíky (SKUEV0109)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri obcí Dúbrava a Harakovce.

Rozloha: 256,3358ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Vápnomilné bukové lesy (9150), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec slovenský, vlk dravý a rys ostrovid.