Radvanovské skalky (SKUEV0324)

Poloha: Nachádza sa v okrese Vranov nad Topľou, v katastri obce Radvanovce.

Rozloha: 2,5934ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhu európskeho významu: poniklec veľkokvetý.