Prostredná dolina (SKUEV0926)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Kluknava.

Rozloha: 102,1038ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180). Zachovalé porasty prirodzeného charakteru v údolí bezmenného ľavostranného prítoku Hornádu na južných svahoch Čiernej hory.