Prosečné (SKUEV0192)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri obce Malatiná a v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obcí Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Prosiek a Veľké Borové.

Rozloha: 2.300,456ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský, črievičník papučkový, fúzač alpský, mlok karpatský, mlok dunajský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, uchaňa čierna, medveď hnedý, vlk dravý a netopier obyčajný.