Príslop (SKUEV0648)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Oščadnica.

Rozloha: 19,1126ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520).