Prieľačina (SKUEV0565)

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obce Podhradie a v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obcí Hôrka nad Váhom a Hrádok.

Rozloha: 36,6588ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhu európskeho významu: fuzáč alpský.