Predmieranka (SKUEV0655)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri Turzovky a obce Klokočov.

Rozloha: 21,7432ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá a vydra riečna.