Predhorie (SKUEV0503)

Poloha: Nachádza sa v okrese Pezinok, v katastri obce Dubová.

Rozloha: 45,145ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný a fuzáč veľký.