Predajnianska slatina (SKUEV0862)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obcí Podbrezová a Predajná.

Rozloha: 19,6914 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Územie je významné výskytom zachovalých mokraďných lesných aj travinnobylinných spoločenstiev so zastúpením chránených i ohrozených druhov viažucich sa na spomínaný typ biotopov. Dominantnými sú podhorské jelšové lužné lesy.