Prašická dubina (SKUEV0880)

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obce Prašice.

Rozloha: 40,3806ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0) a Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190). Územie na východnom okraji Považského Inovca s miernym reliéfom v nadmorskej výške približne 350m. Lesné porasty dubín, predovšetkým zriedkavých biotopov nátržníkových dubín na ťažších striedavo vysychajúcich pôdach.