Pramene Hruštínky (SKUEV0185)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri Dolného Kubína (lokalita Kubínska Hoľa) a v okrese Námestovo, v katastri obce Hruštín.

Rozloha: 217,2432ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, mlok karpatský, medveď hnedý, vlk dravý a vydra riečna.