Pozdišovský chrbát (SKUEV0847)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Pozdišovce.

Rozloha: 112,1516ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký a roháč obyčajný. Územie je významné výskytom pôvodných dubových lesov s výskytom druhov viazaných na staršie dubiny.