Považský Inovec (SKUEV0569)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Selec.

Rozloha: 34,6627ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhu európskeho významu: fuzáč alpský.