Poš (SKUEV0709)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri obce Stará Lesná a v okrese Poprad, v katastri Vysokých Tatier (mestské časti Starý Smokovec a Tatranská Lomnica).

Rozloha: 34,4454ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Horské smrekové lesy (9410) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.