Poprad (SKUEV0309)

Poloha: Nachádza sa v okrese Poprad, v katastri Popradu a Svitu a obcí Batizovce, Mengusovce, Spišská Teplica a Štôla.

Rozloha: 44,2379ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Poprad vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Poprad. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: hlavátka podunajská, mihuľa potočná a vydra riečna.