Polesie (SKUEV0830)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Čierne.

Rozloha: 2,7626ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (*91D0), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhu európskeho významu: mlok hrebenatý. Územie patrí do geomorfologického celku Jablunkovské medzihorie. Z geologického hľadiska je podložie tvorené horninami paleogénu magurského flyša, račanskej jednotky, zlínskym súvrstvím (vsetínskymi vrstvami) s bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom, arkózovými pieskovcami a zlepencami. V nadloží sú kvartérne holocénne fluviálne sedimenty – piesčité a štrkovité hliny nivy toku Čierňanky. Územie je zvyškom väčšieho komplexu oligotrofných rašelinísk, vrchovísk a rašeliniskových lesov reliktného charakteru na okraji nivy Čierňanky medzi železničnou traťou a svahom, s hrúbkou rašelinovej vrstvy až 1m a zriedkavým výskytom páperníka pošvatého v regióne. Väčší podiel majú nadväzné prioritné biotopy Species-rich Nardus grasslands s chránenými a ohrozenými druhmi (Juncus squarrosus, Pedicularis sylvatica, Lotus uliginosus). Vegetáciu dopĺňajú hodnotné podmáčané lúky podhorských a horských oblasti (biotop národného významu).