Pokoradzské jazierka (SKUEV0364)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri Rimavskej Soboty, mestské časti Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz a obce Dražice.

Rozloha: 62,6443ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč veľký a mlok hrebenatý.