Pohronský Inovec (SKUEV0873)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zlaté Moravce, v katastri Zlatých Moraviec (mestská časť Prílepy) a obcí Čaradice, Čierne Kľačany, Machulince, Obyce, Tekovské Nemce a Žitavany (lokalita Kňažice).

Rozloha: 449,0544ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Dubovo-cerové lesy (91M0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Územie v južnej okrajovej časti sopečného pohoria Pohronský Inovec v nadmorských výškach približne 300-600m. Zahŕňa prevažne lesné porasty teplomilných dubín a panónskych dubohrabín s prvkami teplomilnej flóry a fauny. Geologickým podložím je andezit. Menšia časť plôch predstavuje mezofilné kosné lúky, miestami podmáčané s výskytom rastlín čeľade Orchidaceae.