Pohrebište (SKUEV0395)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno v katastri obce Marcelová.

Rozloha: 85,0143ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: býčko, korytnačka močiarna, kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky a vydra riečna.