Pohorelské vrchovisko (SKUEV0151)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno v katastri obce Pohorelá.

Rozloha: 20,0404ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Vrchovisko pri Pohorelskej Maši vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Pohorelské vrchovisko. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a vydra riečna.