Pod Suchým hrádkom (SKUEV0306)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Pribylina.

Rozloha: 722,4505ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.