Pod Strážnym hrebeňom (SKUEV0346)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Pašková a Plešivec.

Rozloha: 178,3983ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: feruľa sadlerova, poniklec veľkokvetý, rys ostrovid, vlk dravý, netopier obyčajný, podkovár malý a podkovár veľký.