Pod Misárňami (SKUEV0968)

Poloha: Nachádza sa v okrese Sabinov, v katastri obce Olejníkov.

Rozloha: 3,7722ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: kobylka sedmohradská. Územie sa nachádza v alúviu potoka Hrašov. Vlastný tok sprevádzajú brehové porasty, ktoré dopĺňajú trávne porasty postupne zarastajúce drevinami, keďže trávne porasty nie sú pravidelne obhospodarované. Geomorfologicky patrí územie do oblasti Východné Beskydy a celku Čergov. Územie a jeho širšie okolie je budované vonkajším flyšom, ktorý tu zastupuje krynická litofaciálna čergovská jednotka (pieskovcový flyš) stredného až vrchného eocénu. Táto jednotka sa stala zdrojom fluviálnych sedimentov (pieskoštrky a piesčité hliny), ktoré sa ukladajú v doline potoka Hrašov. Podložie chráneného územia buduje strihovské súvrstvie, ktoré pozostáva z hrubopsamitického flyšu: pieskovcov, ílovcov a zlepencov. V doline potoka Hrašov je slabo vyvinutá riečna niva s málo opracovanými a zahlinenými štrkmi.