Pod Čierťažou (SKUEV0896)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Vyšná Jablonka.

Rozloha: 175,4695ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené  z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, medveď hnedý a kobylka Štysova. Z hľadiska geomorfológie patrí územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd a celku Laborecká vrchovina. Podľa základného typu erózno-denundačného reliéfu je územie rozdelené do dvoch častí. Svahové časti patria do vrchovinového reliéfu s pozitívne vysoko vyzdvihnutými blokovými štruktúrami a dolinové časti patria do reliéfu eróznych brázd s prechodnými mierne vyzdvihnutými morfoštruktúrami vrchovín a pahorkatín. V geologickej stavbe sa striedavo uplatňujú horniny z obdobia kriedy a paleogénu vonkajších Karpát: zelenosivé, lokálne červené ílovce, pieskovce s glaukonitom, pelokarbonáty, hnedé ílovce, pieskovce, rohovce, vápnité pieskovce a siltovce, vápnité ílovce, lokálne laminované vápence. Z pôd prevládajú kambizeme pseudoglejové kyslé, lokálne pseudogleje modálne kyslé a gleje, no na menšom území sa nachádzajú aj kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre. Podľa klimatického členenia Slovenska sa územie nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti, v okrsku M7 (mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový s priemernými júlovými teplotami vzduchu nad 16˚C. Z hydrologického hľadiska územie spadá do hlavného povodia rieky Bodrog. V rámci hydrogeologických regiónov patrí do regiónu paleogénu a kvartéru povodia Laborca po Brekov a mezozoika Humenských vrchov. V území sa okrem biotopov, ktoré sú predmetom ochrany vyskytuje aj biotop Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky s výskytom rastlinného druhu národného významu: Spiranthes spiralis.