Pod Bukovou (SKUEV0318)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Roškovce.

Rozloha: 537,9751ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Pod Čelom vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Pod Bukovou. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, Phryganophilus ruficollis, Boros schneideri, bystruška Zawadského, netopier obyčajný, rys ostrovid a vlk dravý).