Pliškov (SKUEV0385)

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obce Osadné.

Rozloha: 45,6957ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Pliškov vrch vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Pliškov. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, kunka žltobruchá, vlk dravý a netopier obyčajný.