Plešivské stráne (SKUEV0343)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Pašková, Plešivec a Slavec (miestna časť Vidová).

Rozloha: 397,4848ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, včelník rakúsky, poniklec veľkokvetý, fuzáč veľký, mlynárik východný, rys ostrovid, vlk dravý, netopier obyčajný, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.