Plešivská planina (SKUEV0353)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Brzotín, Honce, Kružná, Kunova Teplica, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Slavec a Štítnik.

Rozloha: 2.860,3133ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, včelník rakúsky, feruľa sadlerova, poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, spriadač kostihojový, mlynárik východný, rys ostrovid, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.